بازدید شعبانلو مدیر مجموعه از واحد معاونت ورزشی
شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از واحد معاونت ورزشی مجموعه بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد