انتصاب یوسفی یکتا به عنوان سرپرست فنی مهندسی مجموعه
طی حکمی ازسوی سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، سرپرست فنی مهندسی منصوب شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد