جمع آوری بنرهای مسیر ورودی جنوبی
بنرهای نصب شده بر روی دیواره مسیر جنوبی جمع آوری شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد