روند کاشت گل در حاشیه ی جاده تندرستی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ادامه دارد.
عملیات باز پیرایی فضای سبز و کاشت گیاهان مناسب به منظور صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تنوع بصری ، همچنین نصب رول های زرد بر درختان جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب به منظور مبارزه با آفات و ... صورت پذیرفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد