بازدیدمهندس کریمی از پروژه در دست اقدام ابتدای جاده تندرستی
مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از پروژه ابتدای جاده تندرستی بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد