بازدید سرپرست مجموعه به همراه سرپرست و کارکنان فنی مهندسی
امروز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دیماه سرپرست مجموعه به همراه سرپرست و کارکنان فنی مهندسی از مجموعه بازدید به عمل آوردند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد