برگزاری نوزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران در مجموعه
امروز یکشنبه بیست و هشتم مهرماه نوزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران در دفتر مدیریت برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد