بازدید مهندس کریمی از پروژه عمرانی ابتدای جاده تندرستی
بازدید مهندس کریمی و فتحی مدیر مجموعه صبح سه شنبه 13 خرداد ماه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد