تشکیل جلسه با حضور سرپرست جدید معاونت فنی مهندسی
جلسه ی فنی مهندسی جهت پیگیری موضوعات مربوطه در دفتر مدیریت مجموعه برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد