تشکیل جلسه هماهنگی مشاورین جهت بررسی امور مربوط به مسیر غرب
جلسه ای با حضور مشاورین در دفتر مدیریت مجموعه جهت بررسی امور مربوط به مسیر غرب تشکیل شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد