جلسه بررسی پروژه هوشمند سازی مجموعه های تحت پوشش
گردهمایی بهره برداران و سرمایه گذاران با معاونین شرکت توسعه و مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد