برگزاری جلسه شورای مدیران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
یکشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه جلسه شورای مدیران در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد