توسعه فضای سبز و جدا سازی پیاده رو از سواره رو در قسمت مسیر شمال مجمو عه
زیبا سازی مسیر شمالی مجموعه جهت جدا سازی پیاده رو از سواره رو سهم بسزایی در روند استفاده امن و ایمن اعضا دراین محدوده داشته است و استقبال و رضایت اعضا گواه براین مهم است .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد