بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و هیئت همراه از پروژه دهکده فرهنگی بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد