مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1397
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 880 7حق عضویت سالیانه 1
تمدید عضویت000 880 7تمدید عضویت2
000 300 6دانش آموزان - دانشجویان 3
000 520 5بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال4
000 200 3خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
5
خرید 000 50خرید بلیط پارکینگ 6
خرید000 150بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی7
000 160صدور کارت عضویت8
000 140صدور کارت خانوادگی 9
000 160المثنی10
خرید000 650بلیط گلف افراد ایرانی ( مهمان ) 11
000 500 30گلف افراد ايراني بدون خريد بليط12
خرید000 510بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )13
000 500 2بلیط گلف افراد خارجی ( اعضا ) 14
خرید 000 040 4بلیط گلف افراد خارجی ( مهمان ) 15
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد