مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1399
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 980 7حق عضویت یک ساله ( 19% تخفیف )1
عضویت جدید000 370 15حق عضویت جدید دو ساله ( 22% تخفیف )2
عضویت جدید000 160 22حق عضویت جدید سه ساله ( 25% تخفیف )3
تمدید عضویت000 980 7تمدید عضویت یک ساله ( 19% تخفیف )4
تمدید عضویت000 370 15تمدید عضویت دو ساله ( 22% تخفیف )5
تمدید عضویت000 160 22تمدید عضویت سه ساله ( 25% تخفیف )6
000 895 6طرح تکریم بالای 65 سال7
خرید000 187بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی8
000 940 3خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد )
9
000 200صدور کارت عضویت10
000 200المثنی11
000 120 38گلف افراد ايراني بدون خريد بليط12
خرید000 635بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )13
خرید 000 000 5بلیط گلف افراد خارجی 14
000 175صدور کارت خانوادگی ( داشتن حق عضویت برای تمامی افراد الزامیست)15
000 900 22عضویت افراد خارجی 16
000 750 154عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 17
000 275بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 18
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد