مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1400
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 500 14حق عضویت یک ساله1
تمدید عضویت000 500 14تمدید عضویت یک ساله 2
000 150 10طرح تکریم بالای 65 سال3
خرید000 275بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی4
000 800 5خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد)
متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه و ارائه مدارک مربوطه حضورا به پذیرش مجموعه مراجعه فرمایند.
5
000 300صدور کارت عضویت6
000 300المثنی7
000 000 56گلف افراد ايراني بدون خريد بليط8
خرید000 940بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )9
خرید 000 400 7بلیط گلف افراد خارجی 10
000 260صدور کارت خانوادگی ( داشتن حق عضویت برای تمامی افراد الزامیست)11
000 700 33عضویت افراد خارجی 12
000 700 227عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 13
000 400بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 14
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد