مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1401
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 300 13حق عضویت یک ساله1
000 250 2حق عضویت یک ماهه 2
000 130 5حق عضویت سه ماهه3
000 330 8حق عضویت شش ماهه4
000 980 10حق عضویت نه ماهه 5
تمدید عضویت000 300 13تمدید عضویت یک ساله 6
000 310 9طرح تکریم بالای 65 سال7
.بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی8
000 320 5خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد)
متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه و ارائه مدارک مربوطه حضورا به پذیرش مجموعه مراجعه فرمایند.
9
000 270صدور کارت عضویت10
000 270المثنی11
000 470 51گلف افراد ايراني بدون خريد بليط12
خرید000 860بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )13
خرید 000 750 6بلیط گلف افراد خارجی 14
000 240صدور کارت خانوادگی ( داشتن حق عضویت برای تمامی افراد الزامیست)15
000 915 30عضویت افراد خارجی 16
000 920 208عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 17
000 372بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 18
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد