مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1399
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 850 9حق عضویت یک ساله1
تمدید عضویت000 850 9تمدید عضویت یک ساله 2
000 895 6طرح تکریم بالای 65 سال3
خرید000 187بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی4
000 940 3خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد)
متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه و ارائه مدارک مربوطه حضورا به پذیرش مجموعه مراجعه فرمایند.
5
000 200صدور کارت عضویت6
000 200المثنی7
000 120 38گلف افراد ايراني بدون خريد بليط8
خرید000 635بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )9
خرید 000 000 5بلیط گلف افراد خارجی 10
000 175صدور کارت خانوادگی ( داشتن حق عضویت برای تمامی افراد الزامیست)11
000 900 22عضویت افراد خارجی 12
000 750 154عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 13
000 275بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 14
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد