مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/11/30
موضوع: بهره برداري از بوفه مجاور استخر آبياري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب نوبت2
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/12/04 الی 1397/12/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/11/23
موضوع: بهره برداری از یکباب ساختمان جهت کلینیک خانه سلامت واقع درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/12/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/11/24 الی 1397/12/01
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/11/09
موضوع: بهره برداري از يكباب تالار رستوران بانضمام ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/11/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/11/10 الی 1397/11/17
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/10/16
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه لوازم ورزشي جنب فدراسيون هاكي واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/11/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/10/17 الی 1397/10/22
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد