مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1403/04/02
موضوع: بهره برداری از سایت صخره نوردی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/04/02 الی 1403/04/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1403/04/02
موضوع: بهره برداری از سالن اسکیت مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/04/02 الی 1403/04/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1403/02/23
موضوع: بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/03/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/02/24 الی 1403/02/29
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1403/01/25
موضوع: بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف ( مجمع ) در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/02/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/01/27 الی 1403/02/01
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1403/01/25
موضوع: بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/02/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/01/27 الی 1403/02/01
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/12/01
موضوع: بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/12/02 الی 1402/12/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/12/01
موضوع: بهره برداری از دیوار جدا کننده تبلیغاتی جاده تندرستی درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/12/02 الی 1402/12/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/10/27
موضوع: بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/10/27
موضوع: بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/10/27
موضوع: بهره برداری از سالن بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/10/27
موضوع: بهره برداری از دیوار جدا کننده تبلیغاتی جاده تندرستی درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/10/17
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه بازسازی استخر چهارفصل آقایان مجموعه ورزشی انقلاب به روشBOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/18 الی 1402/10/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/09/28
موضوع: بهره برداری از داروخانه و دراگ استور مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/09/28
موضوع: بهره برداری از سالن بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/08/30
موضوع: بهره برداری از داروخانه و دراگ استور مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/08/30
موضوع: بهره برداری از سالن بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/08/08
موضوع: بهره برداری از سالن بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/10 الی 1402/08/15
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/08/01
موضوع: بهره برداری از فروشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/02 الی 1402/08/07
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/07/04
موضوع: بهره برداری از فروشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/07/05 الی 1402/07/09
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/06/22
موضوع: بهره برداری از فروشگاه ورزشی امتداد جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/21 الی 1402/06/27
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/06/11
موضوع: بهره برداری از فروشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/13 الی 1402/06/18
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/05/24
موضوع: بهره برداری از فروشگاه ورزشی امتداد جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/25 الی 1402/05/31
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/05/17
موضوع: بهره برداری از فروشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/18 الی 1402/05/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/05/17
موضوع: بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف ( مجمع ) در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/18 الی 1402/05/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/05/01
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه تست تندرستی و ریکاوری ورزشکاران واقع در مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/02 الی 1402/05/09
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/04/24
موضوع: بهره برداری از فروشگاه جنب هاکی مجموعه انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/28 الی 1402/05/02
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/04/24
موضوع: بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف ( مجمع ) در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/28 الی 1402/05/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/04/07
موضوع: سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه پدل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/04/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/10 الی 1402/04/17
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/03/23
موضوع: بهره برداری از فروشگاه جنب هاکی مجموعه انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/04/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/03/28 الی 1402/04/03
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/03/23
موضوع: بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف ( مجمع ) در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/04/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/03/28 الی 1402/04/03
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/02/19
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محیطی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/02/19 الی 1402/02/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/02/13
موضوع: بهره برداری از خانه سلامت مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/01
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/02/16 الی 1402/02/21
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/02/13
موضوع: بهره برداری از دفتر کار ( پست بانک سابق ) در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/01
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/02/16 الی 1402/02/21
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/01/22
موضوع: بهره برداری از خانه سلامت مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/01/22 الی 1402/01/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1402/01/22
موضوع: بهره برداری از رستوران مینی گلف واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/01/22 الی 1402/01/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/12/02
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محیطی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/12/01 الی 1401/12/06
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/11/16
موضوع: بهره برداری از خانه سلامت مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/16 الی 1401/11/20
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/11/03
موضوع: بهره برداری از زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/11/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/03 الی 1401/11/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/09/22
موضوع: بهره برداری از فروشگاه جنب هاکی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/19 الی 1401/09/26
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/09/19
موضوع: بهره برداری از چمن طبیعی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/16 الی 1401/09/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/09/19
موضوع: بهره برداری از چمن مصنوعی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/16 الی 1401/09/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/08/23
موضوع: بهره برداری از فروشگاه جنب هاکی مجموعه انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/21 الی 1401/08/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/08/23
موضوع: بهره برداری از پیرایشگاه مردانه مجموعه انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/21 الی 1401/08/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/08/16
موضوع: بهره برداری از بوفه و کافی شاپ غربی استخر ماهیگیری مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/15 الی 1401/08/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/08/16
موضوع: بهره برداری از بوفه و کافی شاپ شمال استخر ماهیگیری مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/15 الی 1401/08/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/06/27
موضوع: بهره برداری از بوفه و کافی شاپ غربی استخر ماهیگیری مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/23 الی 1401/07/06
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/06/08
موضوع: بهره برداری از سوپر مارکت بهمراه انبارمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/08 الی 1401/06/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/06/08
موضوع: بهره برداری از فروشگاه عینک و عطر و ادکلن و محصولات آرایشی بهداشتی مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/08 الی 1401/06/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/06/08
موضوع: بهره برداری از فروشگاه و تعمیر برندهای کامپیوتری مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/08 الی 1401/06/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/05/23
موضوع: بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/22 الی 1401/06/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/05/23
موضوع: استخر چهار فصل بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/22 الی 1401/06/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/05/02
موضوع: بهره برداری از تاکسی سرویس انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/05/02
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
موضوع: ه برداری از فروشگاه عینک و عطر و ادکلن و محصولات آرایشی بهداشتی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/04/06 الی 1401/05/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
موضوع: بهره برداری از بوفه و کافی شاپ غربی استخر ماهیگیری
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/04/06 الی 1401/05/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
موضوع: ره برداری از بوفه و کافی شاپ شمال استخر ماهیگیری
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/04/06 الی 1401/05/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
موضوع: بهره برداری از سوپر مارکت بهمراه انبار
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/04/06 الی 1401/05/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
موضوع: بهره برداری از فروشگاه و تعمیر برندهای کامپیوتری
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/04/06 الی 1401/05/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/03/17
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/17 الی 1401/03/24
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/03/10
موضوع: بهره برداری از کانکس تاکسی سرویس مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/07 الی 1401/03/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/02/11
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/02/10 الی 1401/02/21
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1401/01/30
موضوع: یک باب کانکس جهت بهره برداری تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/29 الی 1401/02/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/12/24
موضوع: 6 قطعه زمین تنیس روباز جنب اسکیت )بدون انبار)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/12/23 الی 1401/01/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/12/24
موضوع: 6 قطعه زمین تنیس روباز بانوان (بدون انبار)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/12/23 الی 1401/01/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/12/24
موضوع: 6قطعه زمین تنیس روباز ویژه (VIP) (بدون انبار)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/12/23 الی 1401/01/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/12/24
موضوع: 11قطعه زمین تنیس روباز به انضمام ساختمان موسوم به آکادمی اسکیت و طبقه همکف ساختمان اداری موسوم به آفیش و فروشگاه (بدون انبار)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/12/23 الی 1401/01/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/11/04
موضوع: بهره برداری از آکادمی سالن اسکیت به انضمام کلیه متعلقات آن به همراه تبلیغات داخلی در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/11/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/11/04 الی 1400/11/11
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/11/04
موضوع: بهره برداری از دکل مخابراتی بر روی ساختمان فدراسیون هاکی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/11/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/11/04 الی 1400/11/11
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/10/07
موضوع: بهره برداری از آکادمی سالن اسکیت به انضمام کلیه متعلقات آن به همراه تبلیغات داخلی در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/10/07 الی 1400/10/14
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/10/07
موضوع: بهره برداری از دکل مخابراتی بر روی ساختمان فدراسیون هاکی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/10/07 الی 1400/10/14
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/21
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/20 الی 1400/06/27
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/21
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کلوپ خلاقیت کودکان به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/20 الی 1400/06/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/21
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه گلخانه مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/20 الی 1400/06/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/21
موضوع: بهره برداری از دکل مخابراتی بر روی ساختمان فدراسیون هاکی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/21 الی 1400/06/28
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/06
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ،احداث ،بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدبال واقع درفضایی روبروی معاونت مشارکنها در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/06 الی 1400/06/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/06
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کلینیک خدمات درمانی به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/28
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/07 الی 1400/06/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/06/06
موضوع: بهره برداری از سالن تنیس خاکی شماره 3 به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/28
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/07 الی 1400/06/16
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/05/20
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب (تجدید)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/05/19 الی 1400/05/26
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/05/10
موضوع: بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/05/09 الی 1400/05/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/05/04
موضوع: فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کلوپ خلاقیت کودکان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به همراه تبلیغات داخلی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/28 الی 1400/05/04
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/04/19
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب (تجدید)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/20 الی 1400/04/27
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/04/06
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ،احداث ،بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدبال واقع درفضایی روبروی معاونت مشارکنها در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/05 الی 1400/04/14
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/04/02
موضوع: فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کلوپ خلاقیت کودکان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به همراه تبلیغات داخلی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/01 الی 1400/04/09
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/03/17
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/17 الی 1400/03/26
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/03/17
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/17 الی 1400/03/26
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/03/09
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ،احداث ،بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدبال در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/08 الی 1400/03/15
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/03/03
موضوع: بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب (تجدید)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/01 الی 1400/03/11
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/03/03
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد (تجدید) مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/01 الی 1400/03/11
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/02/21
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/18 الی 1400/02/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/02/21
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/18 الی 1400/02/25
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/02/05
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/06 الی 1400/02/15
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/01/30
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ،احداث ،بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه لاکرروم و خدمات رفاهی عمومی در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1400/01/30
موضوع: بهره برداری از مجموعه رستوران فود کورت به انضمام کلیه متعلقات آن به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/12/17
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/12/17
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/12/17
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ،احداث ،بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه لاکرروم و خدمات رفاهی عمومی در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/12/17
موضوع: بهره برداری از چهار باب غرفه و فضای اطراف آن روبروی بولینگ به همراه تبلیغات داخلی به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/29
موضوع: بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/02 الی 1399/12/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/29
موضوع: بهره برداری از مکانی جهت تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/02 الی 1399/12/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/25
موضوع: بهره برداری از چهار باب غرفه و فضای اطراف آن روبروی بولینگ به همراه تبلیغات داخلی به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/25
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/01
موضوع: بهره برداری از مکانی جهت تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی انقلاب (تجدید نوبت دوم)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/11/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/04 الی 1399/11/11
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/11/01
موضوع: بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب (تجدید نوبت دوم)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/11/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/04 الی 1399/11/11
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/07/16
موضوع: فراخوان مزایده عمومی فروش اقلام مازاد در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/08/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/07/19 الی 1399/07/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/06/01
موضوع: فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/06/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/06/02 الی 1399/06/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/04/29
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مسیر جاده نمایشگاه بین المللی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/05/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/31 الی 1399/05/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/03/24
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مسیر جاده نمایشگاه بین المللی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/04/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/03/27 الی 1399/04/03
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1399/03/24
موضوع: سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه بازسازی و مسقف کردن زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/04/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/01 الی 1399/04/08
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1398/11/28
موضوع: بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان به انضمام کلیه متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/12/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/11/30 الی 1398/12/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1398/11/21
موضوع: بهره برداری از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب ورودي ضلع شمالي مجموعه ورزشی انقلاب /نوبت2
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/12/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/11/26 الی 1398/12/03
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1398/11/21
موضوع: بهره برداری از مجموعه استخر چهارفصل آقایان بانضمام سایر متعلقات واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/12/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/11/26 الی 1398/12/03
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد